บริการของเรา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การป้องกันและกำจัดปลวก ด้วย ระบบเหยื่อ เนเมซิส (Nemesis)

กำจัดปลวกภายในอาคาร

 1. ทีมบริการทำการสำรวจบริเวณภายในและภายนอกอาคารบ้านเรือน เพื่อตรวจสอบร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก
 2. เมื่อพบร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก ทีมบริการจะทำการวิเคราะห์เพื่อหาจุดเหมาะสมในการติดตั้งสถานีเหนือ พื้นดิน (Above-ground station) ที่บรรจุเหยื่อเนเมซิส เบท เมทริก (Nemesis bait matrix
 3. หลังจากติดตั้งสถานีเหนือพื้นดิน (Above-ground station) ปลวกจะกินเหยื่อและขนกลับไปในรัง พฤติกรรมนี้จะทำให้ปลวกได้รับ สารพิษอย่างทั่วถึง
 4. ทีมบริการจะเข้าตรวจสอบและทำการเติมเหยื่อเนเมซิส เบท เมทริก (Nemesis bait matrix) ภายในสถานีเหนือพื้นดิน (Aboveground station) อย่างสม่ำเสมอ
 5. เมื่อพบสัญญาณสุดท้ายของการล่มสลายรังปลวก คือ ปลวกวรรณะทหารตายทับถมเป็นจำนวนมาก ทีมบริการจะทำการเปลี่ยนเหยื่อ เนเมซิส เบท เมทริก (Nemesis bait matrix) ภายในสถานีเหนือพื้นดิน (Above-ground station) เพื่อทดสอบให้มั่นใจว่ารังปลวกถูก ล่มสลายแล
 6. ทีมบริการทำการถอดสถานีเหนือพื้นดิน (Above-ground station) หลังจากที่กำจัดปลวกหมดทั้งรังแล้ว และทีมบริการจะเข้าตรวจ สอบภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 2 เดือนเพื่อตรวจหาการรุกรานของปลวกรังใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น

กำจัดปลวกภายนอกอาคาร

 1. ทีมบริการเข้าสำรวจบริเวณบ้านเพื่อหาร่องรอยการเข้า ทำลายของปลวก และวิ เคราะห์พื้นท่เี พื่อกำหนดจุดติดตั้ง สถานีใต้พื้นดิน (In-ground station) ซึ่ง บรรจุไม้ชนิด ดึงดูดปลวกเป็นพิเศษ
 2. ทีมบริการเข้าตรวจสอบสถานีใต้พื้นพื้นดิน (Inground station) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจจับ สัญญาณการเข้าทำลายของปลวก
 3. เมื่อพบปลวกเข้าทำลาย ทีมบริการทำการเติมเหยื่อเนเม ซิส เบท เมทริก ภายในสถานีใต้พื้นพื้นดิน (In-ground station)
 4. หลังจาก เติมเหยื่อเนเมซิส เบท เมทริก (Nemesis bait matrix) ปลวกจะกินเหยื่อและขนกลับไปในรัง พฤติกรรมนี้จะทำให้ปลวกได้ รับสารพิษอย่างทั่วถึง
 5. ทีมบริการจะเข้าตรวจสอบและทำการเติมเหยื่อเนเมซิส เบท เมทริก (Nemesis bait matrix) ภายในสถานีใต้พื้นพื้นดิน (In-ground station) อย่างสม่ำเสมอ
 6. เมื่อพบสัญญาณสุดท้ายของการล่มสลายรังปลวก คือ ปลวกวรรณะทหารตายทับถมเป็นจำนวนมาก ทีมบริการจะทำการเปลี่ยนเหยื่อ เนเมซิส เบท เมทริก (Nemesis bait matrix) ภายในสถานีใต้พื้นพื้นดิน (In-ground station) เพื่อทดสอบให้มั่นใจว่ารังปลวกถูกล่มสลายแล้ว

ปลวก

ที่สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นปลวกไม้แห้ง ที่อาศัยอยู่ใต้ดิน ชนิด Coptotermas spp. จะทำการ กำจัดด้วยวิธีใช้เหยื่อกำจัด โดยเหยื่อที่ใช้คือ เซลลูโลสที่ผสมสารยับยั้งการลอกคราบของปลวก เมื่อปลวกกินก็จะไม่สามารถลอกคราบได้และตายในที่สุด ซึ่งวิธีนี้สามารถกำจัดปลวกได้ในระยะที่สั้นและได้ผลดีที่สุด โดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

มด

เป็นสัตว์สังคม อยู่เป็นกลุ่ม หาอาหารเป็นกลุ่ม เราจึงมักจะเห็นมดมาตอมอาหารทีละเยอะๆ วิธีการกำจัดโดยส่วนใหญ่คือการฉีดพ่นน้ำยาเคมีตามเส้นทางเดินของมด ยกเว้นพื้นที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงสารเคมี เช่น ห้องครัว โต๊ะอาหาร ซึ่งจะใช้การวางเจลกำจัดมดแทน เจลกำจัดมดที่ใช้จะมีสารที่ยับยั้งการสร้างน้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำให้มดไม่สามารถดูดซึมอาหารได้และตายในที่สุด

แมลงสาบ

ที่พบมากที่สุดในบ้านเรือนจะเป็นแมลงสาบอเมริกัน ชอบออกหากินในเวลากลางคืน กลางวันจะนอนพัก หรือหลบซ่อนตัวตามซอกมุม ใต้ตู้ ชั้นเก็บของ ในที่มืด อับ การป้องกันและกำจัดใช้น้ำยาเคมีที่มีส่วนผสมสาร Fipronil หรือ Cypermethrin ฉีดลงท่อระบายน้ำทิ้ง มุมอับต่างๆ เพื่อทำลายทั้งไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ส่วนภายในพื้นที่ห้องครัวหรือพื้นที่เก็บอาหารจะใช้วิธีวางบ้านแมลงสาบเพื่อดักจับแทนโดยไม่ใช้สารเคมี

หนู

เป็นสัตว์ที่ชอบที่แคบ จะมีพฤติกรรมการเดินตามมุม เลียบผนังหรือช่องแคบ จะไม่เดินในที่โล่งกว้าง หากจะทำการวางเหยื่อหนูต้องวางตามมุม ตามซอกภายนอกอาคาร  ที่เป็นจุดเสี่ยงและเป็นเส้นทางเดินของหนู  ซึ่งเหยื่อที่ใช้จะผสมสาร Flocoumafen ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกและตายในที่สุด โดยไม่ส่งกลิ่นเหม็น

ยุง

เป็นสัตว์ที่เจริญเติบโตเร็ว ดังนั้น จึงต้องกำจัดตั้งแต่เป็นไข่หรือลูกน้ำ จนถึงตัวเต็มวัย โดยจะทำการใส่ทรายที่ผสมสาร Temephos ลงในน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำ และภายในอาคาร พ่นละอองฝอยละเอียด(ULV) ส่วนภายนอกพ่นหมอกควัน(fogging) เพื่อกำจัดตัวเต็มวัย